Jakelujuniorit Oy

Kauppa- ja toimitusehdot

Voimassa 14.8.2014 alkaen toistaiseksi

Jakelujuniorit Oy:stä käytetään tekstissä lyhennystä JJ. Jaettavia mainoksia, lehtiä, näytteitä ym. kutsutaan nimellä materiaali. Toimeksiantajaa kutsutaan jäljempänä asiakkaaksi.

1. TARJOUS

Tarjous on kirjallinen ja se on voimassa 14 vrk, ellei tarjouksessa toisin mainita. Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, JJ vahvistaa tilauksen joko puhelimitse tai kirjallisesti. Mikäli asiakas ei hyväksy vahvistusta, tulee asiakkaan välittömästi,viimeistään kolmen (3) vuorokauden kuluessa, ilmoittaa asiasta JJ:lle. Muutoin JJ katsoo tarjouksen hyväksytyksi, jonka mukaan JJ toteuttaa jakelun. JJ palvelee asiakasta mahdollisesti Itellalla Oy:lle välitetyissä jakeluissa aina Itellan voimassaolevien yleisten ohjeiden, määräysten, hinnastojen sekä toimitus- ja kauppaehtojen mukaisesti. Mikäli Itellan jakeluhinnoissa tapahtuu JJ:n asiakkaalle tekemän tarjouksen jälkeen merkittäviä muutoksia, on JJ:llä oikeus hinnantarkistukseen. Tarjouspyyntöön ja tarjoukseen liittyvät kirjalliset esitykset, jakoalueluettelot ym. ovat JJ:n omaisuutta eikä asiakkaalla ole oikeutta käyttää niitä muulla tavalla hyväkseen eikä luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle.

2. HINTA

Sovitun jakelupalkkion lisäksi JJ:llä on oikeus laskuttaa niistä kustannuksista, jotka johtuvat sopimukseen sisältymättömistä töistä tai haitoista, kuten
a) jaettava materiaali on niputtamatta tai taittamatta.
b) materiaalin toimitus on viivästynyt JJ:stä riippumattomista syistä.
c) JJ noutaa materiaalin.
d) JJ vie painotyönäytteet asiakkaan liikkeeseen.
e) JJ suorittaa jakelun pyhäpäivänä tai muuna poikkeavana päivänä.
f) tuote poikkeaa kooltaan, painoltaan tai käsiteltävyydeltään sovitusta.
g) materiaalin välissä tai sisällä olevista muista jakotuotteista.
h) talousmäärien, jakelualueiden tai alueluokitusten muutoksista.
i) asiakas toimeksiantaa ylimääräisen lisätyön.
j) JJ:lle aiheutuvista varastointikuluista, mikäli materaali toimitetaan sovittua aikaisemmin tai mikäli sitä joudutaan varastoimaan sovitun jakoajan jälkeen.
k) asiakkaan kanssa sovitusta jakeluajankohdan siirrosta JJ:lle toimenpiteiden aiheuttamista lisäkuluista.
l) Lisäksi JJ:llä on oikeus muuttaa hintojaan siltä osin kuin laeista, asetuksista sekä viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen tai muiden näihin rinnastettavien tahojen sellaisista määräyksistä ja sopimuksista, joita JJ on velvollinen noudattamaan, aiheutuu muutoksia jakelu-, paino- ja kuljetuskustannuksiin. Tällaiset muutokset korottavat JJ:n hintoja niiden voimaantulopäivästä lähtien. Muutokset koskevat myös jo ennen muutosten voimaanastumispäivää tehtyjä jakeluvarauksia, jotka toteutuvat muutoksen voimaanastumispäivän jälkeen.
JJ vastaa talousmäärätietojen jatkuvasta päivityksestä ja suorittaa laskutuksen aina tuotantopäivän mukaisten ajantasaisten talousmäärien mukaisesti. Kaikkiin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

3. TOIMITUSEHDOT

Kuljetukset, varastointi ja toimitusaikataulu

Ellei toisin sovita, materiaalin tulee olla toimitettuna jakeluyrityksen terminaaliin(katso kohta materiaalin toimitusosoitteet) seuraavasti: keskiviikon jakeluun maanantaina klo 12.00, lauantai jakeluun keskiviikkona klo 16.00, kuitenkin enintään yksi (1) viikko aikaisemmin. Mikäli JJ:n tulee noutaa materiaali omaan terminaalinsa, on asiakkaan tilattava työ JJ:lta erikseen. Kuljetukset tapahtuvat kirjapainosta JJ:lle. Rahti- ja pakkauskustannuksista vastaa asiakas.

Materiaalin koko, niputus, taitto ja pakkaus

Materiaalin koko on min. 105x200 mm, max. 320x230 mm, paksuus max. 8 mm. Yksittäinen nippu ei saa ylittää painoltaan 10 kg:a. Materiaalin tulee olla niputettu ja taitettu täsmälleen samansuuruisiin (50, 100 tai 200 kpl) eriin JJ:n ohjeistuksen mukaan. Nippujen tulee olla sidottu (pakattu) siten, että ne kestävät kuljetuksen jakajille ym. käsittelyn myös sen jälkeen, kun kaukokuljetusta varten tehdyt pakkaukset tai lavat on avattu JJ:n terminaalissa. Itellalle välitettävissä jakeluissa materiaali on niputettava ja pakattava sekä toimitettava postiin JJ:n erillisten ohjeiden mukaisesti, mikäli ei erikseen ole muuta sovittu.

Aikataulu

Asiakas ilmoittaa kirjapainolle JJ:n kanssa sovitun jakeluaikataulun. Jos kuljetus JJ:lle viivästyy JJ:stä tai kuljetusliikkeestä johtumattomasta syystä, jakelu siirtyy vastaavasti seuraavaan jakopäivään. Jakelupäivän sattuessa pyhäpäivälle JJ pidättää oikeuden siirtää tuotantoajankohtaa.

Toimeksiannon peruuttaminen

Toimeksiannon peruuntuessa JJ:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta kaikki toimeksiannosta aiheutuneet kustannukset.

Toimeksiannon keskeyttäminen

JJ:lla on oikeus joko rajoittaa tai keskeyttää jakelua tai olla kokonaan jakamatta materiaalia, joka on sisällöltään ristiriidassa voimassaolevien lakien tai yleisten oikeuskäsitysten kanssa tai on vastoin JJ:n etuja.

4. VASTUU JAKELUISTA

JJ vastaa vain siitä, että jakelut toteutetaan sovitulla tavalla. JJ:n Itellan toimeksiannetuissa jakeluissa sovelletaan aina Itellan voimassaolevia ehtoja. Asiakas vastaa jaettavasta materiaalista ja sen sisällöstä, kuten siitä, että painotuotteissa olevat tiedot ovat oikeita. Samoin asiakas vastaa siitä, että materiaali ei sisällä vaarallisia tai kiellettyjä aineita eikä lain tai hyvän tavan vastaista mainontaa. JJ ei vastaa taloyhtiön, kiinteistön tai muun ulkopuolisen esteen tai kulkurajoituksen aiheuttamasta jakeluhäiriöstä. Talouksiin, joissa on “ei mainoksia” tai “ei ilmaisjakelua” -kielto tai muu jako- tai mainoskielto, JJ ei suorita mitään jakelua (Suomen Suoramarkkinointiliiton päätös 4/97).

5. YLIVOIMAINEN ESTE

JJ ei vastaa häiriöistä, jotka johtuvat siitä tai kuljetusyrityksestä riippumattomista syistä, joita ei kohtuudella voida ennakoida. Tällaisia ovat jaettavan materiaalin pilaantuminen, tulipalo, poikkeukselliset sääolosuhteet, jakeluyrityksen äkillinen toimimattomuus, lakko, työvoimapula, odottamaton häiriö ATK-laitteissa, jakeluyrityksen käyttämissä ohjelmissa tai viestintäyhteyksissä, viranomaisten toimenpiteet ym. force majeure -luonteiset esteet.

6. REKLAMAATIOT

Jakelua koskevat reklamaatiot tulee ilmoittaa todistettavasti JJ:lle ja niissä tulee olla henkilön nimi, osoite tai muu yksilöity tieto tapahtuneesta tai epäillystä häiriöstä. Reklamaatio tulee tehdä kahden (2) arkipäivän kuluessa kyseisestä jakopäivästä. Mikäli yksilöityjä tietoja ei toimiteta JJ:lle, ei JJ ole velvollinen suorittamaan erityistarkastusta. JJ sitoutuu korjaamaan yhteisesti todetut häiriöt välittömästi ja viimeistään seuraavan mahdollisen jakelun yhteydessä, ellei se ole mahdotonta materiaalin loppumisen, asiakkaan kiellon tai muun syyn takia ilman, että JJ:lle syntyy korvausvelvoite. Jos häiriö aiheuttaa asiakkaalle merkittävää haittaa, sitoutuu JJ korvaamaan asiakkaalle enintään sen verran kuin veloitus jakelusta olisi ollut kyseiseltä jakamattomalta tai väärin jaetulta kappalemäärältä. Sunnittelu-, paino-, rahti-, myynti-, markkinointi-, goodwill-, tai muut liikemenetykset sekä mahdolliset asiakkaan toimesta tapahtuneet korvaavat markkinointitoimenpiteet eivät kuulu korvauksen piiriin. Jos jakeluhäiriö johtuu siitä, että asiakas tai hänen toimeksiantajansa on antanut JJ:lle, kirjapainolle tai kuljetusliikkeelle puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai ohjeita, häiriöstä vastaa asiakas.

7. MAKSUEHDOT

JJ:n luottohyväksynnän jälkeen maksuehto on 7 vrk. netto laskun päivämäärästä ellei toisin sovita. Viivästymiskorko on 11%. Laskun huomautusaika on 8 vrk. JJ laskuttaa tuotantopäivän mukaan ellei toisin ole sovittu. JJ:n luottohyväksynnän puuttuessa asiakas suorittaa toimeksiannon ennakkosuorituksena viimeistään viisi (5) vrk ennen jakelun aloittamista. Jos asiakas laiminlyö kauppahintaan tai sen suorittamiseen liittyvät velvollisuutensa taikka jos asiakkaalla on julkinen maksuhäiriö, voi JJ pidättäytyä jakelusta ennen kuin kauppahinta on etukäteen suoritettu. Pidättäytymisestä on JJ:n tiedotettava asiakkaalle. Näistä toimenpiteistä asiakkaalle aiheutuvista seurauksista vastaa asiakas itse.

8. VAKUUTUKSET

Asiakas vastaa luovuttamansa materiaalin vakuuttamisesta kuljetus-, palo- tai muun vahingon varalta.

9. ERIMIELISYYDET

Asiakkaan ja JJ:n väliset erimielisyydet sopimuksen tulkinnasta ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelulla osapuolten kesken, toissijaisesti Tuusulan käräjäoikeudessa tai JJ:n niin halutessa välimiesoikeudessa, siitä asetetun lain mukaisesti.

10. MUUTOKSET JA VOIMASSAOLO

JJ pidättää itselleen oikeuden myynti- ja kauppaehtojen muutoksiin. Muutos tulee osapuolia sitovaksi kun siitä on annettu tieto asiakkaalle. JJ:n toimitus- ja kauppaehtoja noudatetaan, ellei asiakkaan ja JJ:n välillä ole kirjallisesti muuta sovittu.

MATERIAALIN TOIMITUSOSOITTEET

Jaettava materiaali on toimitettava seuraavan luettelon mukaisesti:

Jakelujuniorit Oy:n terminaali:
Palkkikuja 6 D, 04300 Tuusula

seuraavien alueiden materiaali:

 • Vantaa postinumero 01200-01260 ja 01300-01530
 • Kerava
 • Tuusula
 • Järvenpää
 • Sipoo
 • Pornainen
 • Mäntsälä
 • Hyvinkää
 • Nurmijärvi
 • Riihimäki
 • Hausjärvi
 • Loppi

Helsingin Jakeluexpert Oy:n terminaali:
Hankasuontie 3, 00390 Helsinki

seuraavien alueiden materiaali:

 • Helsinki
 • Espoo
 • Kauniainen
 • Kirkkonummi
 • Vantaa postinumerot 01280 ja 01600-01760